Warunki korzystania z witryny

Definicje

Klient" oznacza osobę/firmę dokonującą zakupu towaru.

Przez "towary" rozumie się rzeczy dostarczone przez HALCO klientowi w ramach umowy między nimi.

Wszelkie zamówione towary są przyjmowane przy założeniu, że Klient zobowiązał się w pełni i podlega Warunkom Handlowym HALCO.

1) Ceny

i) Podane ceny nie zawierają podatku VAT ani żadnych innych podatków.
ii) HALCO zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia i nie jest związane żadną ceną podaną bez formy pisemnej.
iii) Pisemne oferty cenowe zachowują ważność przez cztery tygodnie.
iv) Jeśli pomiędzy datą zamówienia a datą dostawy nastąpi nieprzewidziany wzrost cen materiałów, robocizny, transportu, kosztów ogólnych lub innych kosztów, firma HALCO będzie miała prawo do podwyższenia ceny dowolnego towaru.

2) Zmienność ilości i wielkości

i) Różnice ilościowe i wymiarowe do 5% nie uprawniają Klienta do odrzucenia towaru.

3) Płatność

i) Płatność musi być dokonana przy składaniu zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy zatwierdzono kredyt. Standardowe warunki kredytowe HALCO wynoszą ściśle 28 dni od daty wystawienia faktury.
ii) HALCO zastrzega sobie prawo do wycofania kredytu w dowolnym czasie bez powiadomienia.
iii) HALCO zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w wysokości 2% miesięcznie od wszystkich rachunków niezapłaconych przez 29 lub więcej dni.

4) Dostawa

i) Chociaż HALCO dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć towar w wymaganym dniu i czasie, data i czas nie są gwarantowane ani uważane za istotę umowy.
ii) Podpis każdego pracownika/osoby przyjmującej dostawę pod wskazanym adresem będzie akceptowany jako dowód odbioru towarów.
iii) W przypadku odmowy lub nieprzyjęcia towaru, klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty przewozu, magazynowania, strat i szkód itp.
iv) HALCO zastrzega sobie prawo do wysłania towarów alternatywnych, które mogą nie być dokładne w stosunku do tych, które zostały określone.
v) HALCO zastrzega sobie prawo do poprawek lub zmian w specyfikacji i składzie materiałów bez uprzedniego powiadomienia.

5) Straty/uszkodzenia/zwroty

i) HALCO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikowe lub spowodowane siłą wyższą, bez względu na sposób ich powstania.
ii) Wszelkie roszczenia klienta powinny być zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty wysyłki.
iii) Zwrot towarów musi być przedmiotem porozumienia pomiędzy HALCO i Klientem. Towar musi być nieuszkodzony, nieużywany i w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży.
iv) Artykuły na zamówienie lub specjalne, które nie są standardowymi produktami magazynowymi, nie podlegają zwrotowi.
v) Podczas produkcji towary te podlegają tolerancji +/- 5%.
vi) Po uzgodnieniu między firmą HALCO a klientem, wszelkie zwrócone towary podlegają opłacie w wysokości 7%.
vii) Żaden sprzęt ochrony osobistej nie podlega zwrotowi, chyba że zostanie uznany przez producenta za wadliwy.

6) Przekazanie mienia

i) Sprzedane towary pozostają własnością HALCO do momentu całkowitego zapłacenia wszystkich kwot należnych HALCO od klienta.
ii) Jeśli towary staną się częściami składowymi lub zostaną przekształcone w inne towary, wówczas te inne towary staną się własnością HALCO do momentu całkowitej zapłaty.
iii) W przypadku sporu HALCO ma prawo zażądać od klienta dostarczenia towarów do HALCO. W przypadku niedostarczenia towarów firma HALCO może wejść na teren zakładu klienta i przejąć towary.

7) Gwarancja

i) Klient jest odpowiedzialny za określenie, czy jakikolwiek produkt sprzedawany przez HALCO nadaje się do określonego celu i jest odpowiedni do metod jego zastosowania.
ii) Wszelkie oświadczenia, ustne i pisemne, w tym informacje techniczne i zalecenia nie są gwarantowane przez HALCO, a jedynie opierają się na tym, co uważamy za wiarygodne.
iii) Ani firma HALCO ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, szkody lub straty, wtórne lub bezpośrednie, wynikające z użycia lub niemożności użycia produktu.
iv) Firma HALCO nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

8) Prawo

i) Prawem właściwym dla umowy jest prawo angielskie, a klient poddaje się jurysdykcji sądów angielskich w momencie zakupu.